Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản: Phần 2 - TS. Lưu Kiếm Thanh

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản: Phần 2 giới thiệu về Kỹ thuật lập quy; bố cục của văn bản lập quy; quy trình lập quy của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang nộ. Mời các bạn cùng tham khảo!